Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Dévai Fizioterápia Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 8., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Dévai Fizioterápia Egészségügyi Szolgáltató Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://devaifizioterapia.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ webcímen, illetve a www.devaifizioterapia.hu weblap láblécében. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, mely változásokról értesíti a felhasználót. A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Az adatkezelő, szolgáltató adatai

A www.devaifizioterapia.hu weboldal üzemeltetője: Dévai Fizioterápia Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 8. Adószám: 24071417-1-14) továbbiakban adatkezelő, szolgáltató.

Elérhetőségei: +36 (30) 508 0972, info@devaifizioterapia.hu

Egészségügyi szolgáltatások rendelési helyszínének neve és címe: Dévai Fizioterápia gyógytorna rendelő,

7400 Kaposvár, Jutai út 8. 

 1. Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Marketing munkánk eredményessége érdekében az e-mail címeket a feliratkozások, regisztrációk esetén gyűjtjük. A későbbiekben a nem kívánt hírlevelekről egyszerűen és problémamentesen le lehet iratkozni.

3./2. Kapcsolatfelvételi űrlapok

A honlapon van lehetőség kapcsolatot felvenni velünk, illetve általunk szervezett rendezvényekre való regisztrálásra. Ezekben az esetekben is szükség van személyes adatok megadására. 

3./2./1. A szolgáltató szolgáltatásra történő bejelentkezés létrejöhet telefonon vagy emailen keresztül is. Ekkor a név, email cím és telefonszám megadása szükséges a kapcsolattartás céljából.

3./3. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ügyfél adatok

A szolgáltató egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéhez a magánrendelésen a páciensnek kötelezően a nevét, telefonszámát és születési helyét dátumát és lakcímét szükséges megadnia, továbbá TAJ kártya száma, korábbi egészségügyi adatai. Ezen adatokra az ügyfél részére nyújtott szolgáltatások biztosításához, valamint a szakmai irányelvek betartásához (egészségügyi állapotra vonatkozó adatok), személyes azonosításhoz és a gyógykezeléshez szükségesek. A szolgáltató nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát, ezen adatok megfelelősége az érintett felelőssége.

3./3. Technikai információk

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelő továbbá olyan műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a

pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak

szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre

álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 1. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A hírlevél leiratkozás végéig.

4./2. A kapcsolatfelvételi űrlapon bekért személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ideig őrizzük. Amennyiben a szolgáltatás nem jött létre, az adatokat legfeljebb 6 hónap után töröljük.

 

4./3. Az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges és önkéntesen megadott adatokat az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § bekezdésében meghatározott ideig, 35 évig őrizzük.

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5./1. Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info tv.) 2012. évi

XXV. törvény;

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 2013. évi V. törvény;
 • a számvitelről (Számv. tv.) 2000. évi C. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

szóló 1998. évi XLVII. törvény.

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Az ügyfél, felhasználó személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ügyfél, felhasználó személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az ügyfél, felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másrészt az ügyfél, felhasználó megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Az egészségügyi szolgáltatáshoz gyűjtött és tárolt adatokat a szolgáltató elsősorban papír alapon kezeli és ezeket a dokumentációkat a Tisztiorvos Hivatal erre vonatkozó közleményének megfelelően zárható irattároló szekrényben tárolja.
 1. Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat (adatfeldolgozók)

A szolgáltatás egyes résztevékenységeit szerződéses partnerek végzik. Ebben az esetben egyes adatok részükre átadásra kerülnek adatfeldolgozás céljából.

Adatokat feldolgoznak az alábbi szerződött cégek (adatfeldolgozók):

 • marketing tevékenység: Ignácz Klaudia e.v. „MarketingBasis” (Székhely: 7479 Sántos, Új utca 5. 

     Adószám: 56515002-1-34

 • egészségpénztárak, melyek felé a vendég kérésére számlát állítunk ki az igénybevett szolgáltatásról, a vendég által megadott számlázási adatok alapján
 1. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon történő regisztráció vagy hozzászólás írása esetén, és az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén szintén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsátott. Kérhető továbbá bármilyen korábban megadott személyes adat módosítása, törölése. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. Az ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A szolgáltató az írásbeli tájékoztatás kérés kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve végzi el a kért módosítást. Kötelező adatkezelés alapján kezelt adatokat a szolgáltató az előírt időtartamig őrzi meg. A személyes adatokkal kapcsolatos kérdés esetén az adatkezelőhöz fordulhatnak a felhasználók. Adatkezelő elérhetőségei: Vajda Zsolt, email cím: info@devaifizioterapia.hu, telefonszám: +36 (30) 508 0972.

8./1. Jogérvényesítési lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, annak költségét a Hatóság előlegezi és viseli.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 391-1400 Fax: 391-1410

Honlap:http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu